REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAWY
„BYŁ WŚRÓD NAS”

§ 1
Przepisy ogólne

1. Wystawa jest otwarta dla zwiedzających 7 dni w tygodniu.
2. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są na stronie internetowej bylwsrodnas.pl oraz w kasach.
3. Wejście na wystawę jest odpłatne. Cennik biletów dostępny jest w kasach oraz na stronie internetowej www.bylwsrodnas.pl
4. Wejście na wystawę jest jednorazowe, po przekroczeniu „bramek wyjścia” nie ma możliwości ponownego wejścia w ramach tego samego biletu.
5. Osoba kupująca bilet otrzyma paragon, który zobowiązana jest zachować aż do momentu opuszczenia wystawy.

§ 2
Rodzaje biletów wstępu

1. Obowiązują następujące rodzaje biletów wstępu:
    bilet normalny - 4 zł
    bilet ulgowy - 3 zł
    bilet rodzinny - 3 zł od osoby
    bilet wieczorny - 2 zł (od godz. 19.00-21.00)
2. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej w wieku do 19 lat, studentom i doktorantom do 26 lat, seniorom (powyżej 65 lat) oraz osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom tylko po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja szkolna, studencka, doktorancka, dowód osobisty), a w przypadku osób z niepełnosprawnością po okazaniu kopii orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem.
3. Bilet rodzinny przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi. Upoważnia do wstępu 1 lub 2 osoby dorosłe wraz z przynajmniej jednym dzieckiem w wieku do 19 lat.

§ 3
Zasady przebywania zwiedzających na terenie wystawy

1. Dzieci powinny przebywać na terenie wystawy pod opieką osób pełnoletnich. Opiekunowie wysyłający na wystawę dzieci bez opieki czynią to na własną odpowiedzialność.
2. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników wystawy.
3. Należy zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty zamieszczone na gablotach.
4. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń.
5. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom wystawy.
6. Wystawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu, co nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
7. Organizator Wystawy zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania sprzedaży biletów.
8. Zwiedzającym znajdującym się na terenie wystawy zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych zwiedzających i wyposażenia wystawy
9. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe, zdrowotne i straty materialne itp.
10. Na terenie wystawy obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia.
11. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez celowe uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie wystawy.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bylwsrodnas.pl oraz w kasach. Poprzez zakup biletu zwiedzający akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Dziękujemy i życzymy wspaniałych wrażeń

Copyright © 2015 Animamedia. All Rights Reserved.